תקנון הגרלה בפייסבוק - טיול "מאורגן" לאמסטרדם

1. הגדרות

מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:

 1. "הגרלה"- ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע "טיול "מאורגן" לאמסטרדם" שעורכת החברה.
 2. "החברה" – מקופלים בע"מ.
 3. "משתתף"- הוא זה אשר עמד בתנאי ההשתתפות בסעיף 3 להלן.
 4. "טופס השתתפות" או "טופס השתתפות אלקטרוני"- מספר ההזמנה של הלקוח בעבור רכישת קולקציה אחת באתר, תהווה טופס השתתפות אחד.
 5. "זוכה"- טופס השתתפות אלקטרוני אחד מבין הרוכשים את אחת מהקולקציות (3 יחידות) מאתר החברה שבכתובת www.caseonit.co.il בתקופת המבצע.
 6. "הפרס"- הפרס בו יזכה הזוכה בהגרלה שתיערך כאמור בסעיף 7 לעיל;
 7. "אתר המבצע"- עמוד הפייסבוק של החברה בשם "caseonit קייסונית" ואתר האינטרנט של החברה בכתובת www.caseonit.co.il אשר ישמשו את החברה לשם המבצע ואיסוף אלקטרוני של טפסי ההשתתפות של המשתתפים וממנה יבחר הטופס האלקטרוני הזוכה.
 8. "המפקח"- האדם האמור בסעיף 10 להלן.
 9. בתכנית זו השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.
 10. הוראות תקנון זה הינן סופיות ומבטלות כל פרסום או מסמך אחר מלבד תקנות השימוש של פייסבוק המפורסמות בכתובת – https://www.facebook.com/legal/terms

2. כללי

 1. החל מיום 13.2.18 ועד יום 13.04.18 (להלן: "תקופת המבצע"), תערוך החברה מבצע הגרלות בשם "טיול "מאורגן" לאמסטרדם" כמתואר בתוכנית זו.
 2. תכנית ההגרלה תמצא במשרדי החברה ברחוב רוטשילד 3, תל אביב וניתן יהיה לעיין בה בתיאום מראש ובשעות הקבלה המקובלות ללא כל תמורה.
 3. החברה תהיה רשאית להאריך או לשנות את משך המבצע או תחילתו, לערוך הגרלות נוספות ולהוסיף פרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה ולכל דין וכפי שיפורסם בדרך שתקבע החברה.
 4. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, תהייה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד החברה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי דין, את פרטי הזוכים ולא תהיה חייבת בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה, למעט אם מוטלת עליה חובה על פי דין לעשות כן.

3. התנאים להשתתפות בהגרלה

 1. זכאים להשתתף בהגרלה פרטים אשר רכשו את אחת הקולקציות באתר בתקופת המבצע. במקרה והמשתתף הינו קטין, הוא מצהיר כי הוא בר רשות להשתתף בהגרלה. במקרה שקטין ייבחר כזוכה בפרס, יגיע הקטין עם אפוטרופסו למשרדי החברה ברוטשילד 3, תל אביב,  ויציג בפני החברה את תעודת הזהות שלו (ככל שיש לו) ושל אפוטרופסו. במקרה כזה הפרס יימסר אך ורק להוריו או אפוטרופוסיו החוקיים של הקטין הזוכה, בכפוף לחתימתם על אישור זכייה בשם הקטין, אשר ימסר להם במעמד קבלת הפרס.
 2. משתתפים אשר לא יעמדו בתנאי ההשתתפות ו/או ינקטו בפעולות בחוסר תום לב על מנת לזכות בפרס וכן משתתפים אשר פרטיהם האישיים לא מולאו במלואם ו/או יתבררו כשגויים, יפסלו וזכאותם לפרסים תבוטל על פי שיקול דעתה של החברה.
 3. משתתפים אשר לא ימלאו את כל כללי ותנאי הגרלה יפסלו ויבחר באקראי זוכה אחר אשר מילא את כל התנאים.
 4. ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדיהם של החברה, שותפיהם ובני משפחותיהם ושל המפקח, עובדיו, ו/או שותפיו.

4. אחריות

 1. מבצע ההגרלות יערך בהתאם לכל דין ו/או חוק.
 2. ככל שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או מי מטעמה מנעה מאדם כלשהו מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה אדם זה זכאי לא יעלה על סך כולל של 250 ₪.

5. ההגרלה ואופן ביצועה

 1. ההגרלה תבוצע ב"LIVE" על ידי אחד ממנהלי הדף של כייסונית caseonit בפייסבוק לא יאוחר מ-72 שעות לאחר תאריך סיום ההגרלה.
 2. אחד ממספרי ההזמנה ישלף באופן אקראי מתוך מערכת ההזמנות באתר www.caseonit.co.il

6. תוצאות ההגרלה

 1. תוצאות ההגרלה ופרטי הזוכה יפורסמו בעמוד המבצע וכן תישלח לזוכה הודעה בדבר הזכייה לפייסבוק של הזוכה לפי חשבון הפייסבוק ממנו תויגו שני החברים. בנוסף, ישלח מייל אודות הזכיה לזוכה לפי כתובת המייל אשר שימשה אותו להזמנת הקולקציה באתר.
 2. תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

7. הפרס

 1. המשתתף אשר יעמוד בתנאי ההשתתפות המפורטים בתכנית זו, והטופס האלקטרוני שלו ייבחר בהגרלה כטופס הזוכה בפרס (להלן: "הפרס"), יזכה ב-3 כרטיסי טיסה + לינה באמסטרדם.
 2. לזוכה ינתנו עד 3 אופציות לבחירת תאריכי החופשה באסמטרדם.
 3. לזוכה ינתנו עד 2 אופציות לבחירת מקום הלינה באמסטרדם.
 4. הטיסה והלינה אשר יוצעו לזוכה יהיו במתכונת לואו-קוסט על כל האמור מכך.
 5. החברה אינה מתחייבת למועד הטיסה/ למקום הלינה או/ו ליום ולשעה הנוחים לזוכה.
 6. החברה אינה מתחייבת לטיב הטיסה/ מקום הלינה בה יבחר הזוכה.
 7. למרות האמור לעיל בסעיף שומרת החברה לעצמה את הזכות לשנות את הפרס ו/או שווי הפרס.

8. תנאי מימוש הפרס

 1. הזוכה יידרש למסור את שמו המלא ואת מספר תעודת הזהות שלו לא יאוחר מ-3 ימים לאחר ההודעה על הזכייה לזוכה כאמור בסעיף 6 בכדי לקבל את הפרס.
 2. כתנאי לקבלת הפרס יידרשו הזוכים להגיע עם תעודת הזהות ולהזדהות בפני נציג החברה על ידי הצגת תעודה מזהה, ולחתום על קבלת הפרס.
 3. זוכה אשר לא יגיע לאסוף את הפרס בתקופה של שבוע מיום הזכיה, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס.
 4. החברה תהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא את שם הזוכה ותמונתו, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות הדין .
 5. מובהר כי עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כאמור והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 6. החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים למועד קבלת הפרס ליום ולשעה הנוחים לזוכה, אלא לשעות פעילות משרדי החברה.
 7. על הזוכה לשלוח צילום דרכונים של הנוסעים לא יאוחר מ-3 ימים לאחר בחירת התאריכים ומקום הלינה
 8. על הזוכה יהיה לממש את זכייתו לא יאוחר מ-45 יום לאחר סיום ההגרלה.
 9. על הזוכה ו-2 הנוסעים הנוספים הטסים עמו יהיה לצלם את עצמם מספר תמונות במהלך החופשה (לא חייב תמונת פנים) בשילוב המוצר אשר ישמשו את דף הפייסבוק של הכייסונית.  
 10. אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.
 11. היה והזוכה יבקש כי הפרס יימסר לידיו של אדם אחר במקומו, אזי על הזוכה האחריות הבלעדית להודיע בכתב, למי יש למסור את הפרס, והודעה זו תכלול את שם הזוכה וצילום דרכונו.

9. היתר לעריכת הגרלות

ההגרלה שתכנית זו חלה עליה, תיערך על ידי החברה על פי היתר לעריכת הגרלות שניתן על פי סעיף 231 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

10. המפקח על ההגרלות

המפקח על ההגרלות יהיה רו"ח איתן ביילאר, משרד רואי חשבון: ביילאר, שיני, אלרם ושות׳ רואי חשבון מרח' רוטשילד 3, תל אביב, טלפון: 03-6760002, 052-4445544

11. מקום שיפוט

מקום השיפוט לגבי תובענה כנגד החברה ו/או המפקח, בגין כל עניין הנובע מתכנית זו, יהיה תל אביב יפו בלבד.

12. התיישנות

תקופת ההתיישנות לכל תובענה כנגד החברה, בגין כל עניין הנובע מתכנית זו, היא 6 חודשים ממועד ההגרלה הרלוונטית.

STONED ANIMALS COLLECTION